Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CANISIUS. (PIETER) 3

Jiij aan. een groot aan ral behoefjge hufsgesiancn tói^ciafte. Dooi dien hj Qpfc een .bedi even Godgeleerde was, en wel er* varen in liet Kerkelijk regt, wierdt hij dikwerf zelvs door Raadsheren, .geraadpleegd over gewetensgevallen. Hij flierf te Aalst, den 23 december 1650, e1 wieidt begraven inden omtrek v;an het klooster der Ka'rmeliten, ftaande het yojgende graffclnift op de za>k, die hem bedekt, gebeiteld: Hac Ir.mio £jp faxo corpjire-tcv.us quiefcit Ad. R. Pr. P. Livincs. CaNisius, S. T. D. , qui in hac x'Ua ■av.hifariis fmS,US Grdinis offïciis, Comni'fari tus fc. generalis, Provinci litus, ac divetfij in loc is Prioratus, tan'cm ctian liyjc Carmelo pmfeüus: de co, vir ipfe pius ê? Jirenuus, intu.'yue forisque. domi, £f ad Dominant uqftram de Muld ifiagjUfpere merilus, a'o hoe fecido w.igravit teitio J'ecundi Jui prioratus anno, menfe deccmbri, fe. to die SS. Innoccnthim, anno Dom. M.DC.L. Animce ejus ler.e precars, Le^ior. Hij heeft nagelaten: 1. Scholia r.cts in Regulam-tf Statuta. Ordinis Carir.elitani. Zonder enige melding dat het gedrukt is. 2. Com.cndiwu Juris Canonici Civilis. Msf. in ^'.o.; het welk

in 't klooster te Antwerpen wordt bewaard. Vax Gistel

Hiftoria Archlep. Meckiiaienjis. Tom. IJ. p. 146. C. de Vil» liers, Biblioth. Tom. II. p. 257. Paqüot, Mem. litter. Tom. XIV. pag. 165-167.

CANISIUS (PIETER), wierdt te Nijm-gai geboren den g .Hieij 1521. Hij was een zoon van Jakog hier boven vermeld, die een der eerftc Raden van Kai-.-l van Ecmönd, Hertog van Gelder, is. geweest, en door hem in verfcheidene gezantfchappen is gebruikt ; ook is hij negenmalen lUirgemecster van N'jmegcn geweest. De moeder van Canisius, oirfpr'ongelijk uit 's Ilertogenlosch, maar te Nijmgen geboren, was Gelleke van Houwecen genaamd.

Pieter gaf reeds van zijne jeugd af aan, blijken van een fnedig vernuft en grote leergierigheid; om dit verder aan te Kweken, wierdt hij naar Keulen ter ftudie gezonden, en was aldaar gehuisvest bij Andries van Baerbwïck, Licentiaat in de godgeleerdheid en Kanunnik van St. Gereon. Hier fteldc I A 2 jbjj

Sluiten