Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ duizend anderen, zo verre heeft geoetTend, dat hij hier ia „ voor de nakomelingfchap ten helderen fpiegel moge ftrek„ ken, v/aar van 's Gravenhage de gedagtenisfe neg behoud» „ die aldaar nimmer, bij alle, die voor liefde en deugd ene „ ware hoogachting hebben, zakvergaan; zo dat wij van den ,, Ridder fchroomloos mogen zeggen; -,

„ Dat hij de lesfen, die zijn pen aan andren geeft, „ Volkomen heeft betracht zoo lang hij heeft getèefi**

Als egtgenoot, als vader, heeft hem niemand ooit over» troffen. In den fchoot van aijn gezin gelijkt zijn leven naar dat der Aartsvaderen. Geen pligt blijft hier onvervuld * cn elke pligt is hem wellust. Vreugde en vergenoegen verzeilen hem overal. Zij maken zijne minfte uitfpanningen tot ware vermaken, zijne eeuvouwigfte geregten tot een' maaltijd; en waar hij zig bevindt, de viede, de eensgezindheid, de deugd, bevinden 'er zig met hem. Ik verbeelde mij hem hier te zien, zo als Thomas ons Daguesseau, in vele opzigten den Cats van Frankrijk, fchildert; en ik roep met den Lofredenaar uit: „ Welk ene vertoning! een geleerd, deugdzaam, t, met de eerfte waardigheden bekleed, vader, omringd van „ zijne jonge kinderen, deze nog zo tedere zielen te ^zien „ vormen; hem van blijdfehap verrukt te zien bij de ontlui* „ king van elke'deugd; hem in zijne armen te zien drukken, „ met tranen van tederheid befproeijen en aan het vaderland „ opofferen! 6 weelde! 6 eerdjteien van onze eeuw! nim„ mer gaf uwe valfe grootheid ene diergelijke vertoning aan „ de wereld."

Bij zo vele wezenlijke verdienften, bij zo vele verdiende toejuichingen, als hij bij zijn leven reeds ontving, bij zo veel uitwendigen' luister, ais zijne aanzienlijke bedieningen hem toevoegden, was zijne nederigheid boven het menfchelijke, en in de daad, hij hadt ze in de fchool van Jesus geleerd. Belijden wij het hier, op dat het naderhand voor onzen tijd» kring niet in het wonderdadige fchijne te lopen; Cats was zijne deugd alleen aan den godsdienst veinligt. Zijn hart ge*

Vt-cl •

,CATS. fJAEOB)

Sluiten