is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende de jaaren 1792 en 1793. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Negen en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 VADERLANDSCHE

LXXFIf.

BOE R.

Gewaar van hec Eiland Bordret&t»

Zonderlingefchikking.

van Stryenfas, Nasfaudam, na het Land van Es/en, het Haventje van Schuuring tot aan de Buiten/luis.

Schoon de Vaartuigen van de overzyde der Rivier herwaards overgebragt, en de monden der Vaarwateren, door het laaten zinken van allerlei hindernisfen, zo veel mogelyk, geftopt waren, bragthet overgaan van Geertruidenberg, het Eiland Dordrecht, in het dringendfte gevaar. Nogthans waren tusfchen het Nieuwe Veer en den Kop van 't Land, tot dekking» drie gewapende Gaffelaars geplaatst / en verder voor de Kille en Stryenfas , de Kielligter de Hoop, Luitenant Kock, en de Brik de Postillon, Luitenant Valk; eene voorzorg te noodiger gekeurd: dewyl men een aantal Vyandiyke Vaartuigen den mond van de Roovaart zag naderen.

By alle deeze fchikkingen diende de Kille ook afgeflooten, verzekerd en het Vaartuig, aan de Lantaarnpaal by den mond liggende, beveiligd te worden. Om * dit „ niets aangenaatner zyn dan van het Commando „ ontflaagen te worden, en als U Hoog Gebooren „ daar eene Commisfie toe bekomt, hetzelve overté-

draagen." Het opfchrift des Briets moet,

hoe zeer volkomen naar waarheid, zo miö als de inhoud dien Ridder gefinaakt hebben. „ Hoog Ge. hooren Heer den Heer, Graave van Béntinck , Heer van Rhoon , Commandeerende de Pinken onder de Orders van den Collonel en Capitein ter Zee , A. A. Bols, voor Hardinxveld" Men vindt deeze drie Brieven in de N. Nederl. Jaarb. voqï i?93. bl. 725—729.