Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

aan het ingereedheid brengen en bemannen van een Esquader naar de West-lndiën, het welk halfof ultimo September zoude kunnen in Zee gaan.

Het eerfte Esquader Zoude in tyd van algemeene Rust en Vrede, om dat 'er dus geen directe aflosfing nodig is, t'huis komen met May

1785, en dan wel één van deeze drie fchikkingen plaats hebben.

Voor eerst, of dat het zelve zig weder in ftaat ftelde, om die Zomer in de Noord-Zee te kruisfen, en in het Najaar weder naar de Middelandfche Zee te gaan, om t'huis te zyn met May

1786, en dus twee Jaaren te dienen.

Ten tweeden, ofdatby het binnenvallen andere Capiteinen en Compagnien van het Corps die geene, welke op dit Esquader één Jaar hadden gediend, aflosten; doch zoo 't mogelyk was, op dezelfde Schepen, en met hetzelfde overige ge deelte van de Equipagie die voor a of 3 Jaaren bepaaldelyk aangeworven zoude zyn.

Deeze fchikking kan egter niet wel genomen worden, ten zy de Admiraliteit zelve viÖualieert: in het andere geval moeten de Schepen ten minften één en één half Jaar in dienst zyn, het geen beide, en voor de Admiraliteiten fpaarzaamer, en voor de Officieren noodzaakelyk is.

Ten derden, of wel, üat het kruiste in de NoordZee, doch in het najaar voor de reis naar de

Mid„

Sluiten