is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Van de Kenmerken eener

pen geval eene Openbaring indedaad nodeloos zoude wezen , daar de Naturalisten ook heen willen maar wy het tegendeel boven van gezien hebben, zoo merken wy op, dat wy het woord redematig voor dubbelzinnig houden: wy itaan toe dat ae Openbaring redematig moet wezen m deezen zin , dat de rede derzelver inhoud op goede gronden voor Gode waardig, moet keuren, en erkennen, dat daarin geene itrydigheaen of onwaarheden voorkomen : maar wy ontkennen, dat eene Openbaring redemathmoet zyn in dien zin, als of zy enkeld beöef fenende waarheden of plichten en niet ook be-

fpie-

in zynen Morel Phihfopker Tom. I. p. S5. „ Daar is één „ en ook maar één zeker en onfeilbaar teken van de Godlyke j, waarheid, of van eenig onderwys, als van God komende waar aan wy verpligt zyn ons te gedragen , als eene zaak „ van Godsdienst en geweten; cn dat is de zedelyke w^ar„ heid, rede of bekwaamheid van de zaak zelve, wanneet'.

zy opregt voorgedragen word aan het verftand en over, wogen door het gemoed. " Vergelyk zyne Voorreden p. VIII. en het werk zelve p. 8. 10. 8". 9-. 90 enz. Tom. II. p. i2. en de daarby gevoegde Letter to Eul febtus p 28. voeg 'er by den Schryver fur la religion esfeniielle a l hommo in den /don brief Part. I. p. 86. Met is „ de natuur van het verftand, van niet te geloven',' dan 't „ geen hetzelve erkent waarheid te zyn. Het is de natuur „ der vryheid, van niet te berusten, of toeftemming te' geven, dan in of aan het geen het verftand erkent recht te

„ zyn. " Tjit zulke gronden wil hy afleiden, dat tos

het wezendlyke van den Godsdienst alleen zou behoren dat geen, welks waarheid en billykheid aan allen openbaar is die flegts hunne rede gebruiken willen. Hetzelfde heeft ook de Graaf van Shaftesbury in zyn Achiee to an Author Part. JU. Sm. I. Pol. I. van zyne Characlerhtiks p. 298. Ton, uoland Ckristianity not mysteriom Seft. II. Cap. II. 15. 16. p. 41. Lyon Infallibi'lity of human judgemcnt. Lib. I. tap. V. p. 16. en Jon. Ciiristiaan Edelman in zyne begeerte naar de redelyke en onvervalfchte melk. p. 43.