Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. S. in het gemeen. Hoofdft. V. 229

zegt Collins (*) , dat in het N. T. dikwils voorzeggingen uit het O. T. worden aangehaald, die naar den letterlyken zin geheel andere dingen te kennen geven. Hier mede ftemmen anderen, en ooI^Voltaire (|) overeen. -— Laten wy hier het een en ander op aanmerken : Vooraf doende opletten, dat in de daad veele voorzeggingen nog niet vervuld zyn, de lotgevallen van Gods Kerk zyn voorzegd tot aan het einde der Eeuwen, nu hebben wy in de reeds vervulde voorzeggingen een waarborg, dat ook deeze op zyn tyd zullen vervuld worden: Van de andere weten wy, dat ze vervuld zyn; uit de gefchiedenisfen, uit het getuigenis van het N. T., fchoon het fomtyds zyn kan, dat zekere kleine byzonderheden ons wegens gebrek van berigten onbekend zyn , doch die de hoofdzaak niet benadeelen. (§) — Somtyds zyn zy ook allengs tot vervulling gebragt , neem eens de verwoesting van Jerufalem door Titus , is voltooid onder HadriaOok kan men onderfcheid maken tusfchen onmiddelyke, en middelyke voorzeggingen, (directa êf indireÜa) : Deeze laatfte in den minderen zin eerst gaande op het voorbeeld, maar in den vollen nadruk op het tegenbeeld. (**) .— Ook 'moet men den ftyl der Profeeten raadpleeg) Discourfe of the grounds enz. p. 39. Thé Scheme of literal Prophecy coiifdered.

(f) Remarqïies fur les Pcnfées de Pascal. Num. XV, (§) üie hier meer licht begeeren, raadplegen met Nic. GüRTtERüs Svft. Theol. Prophet. Camp. Vitringa Comntfinti in Jef. & Apocalypf. en het regte verftand van den Tempel Ezcchiëls verdedigd. Cap. VIII. p. 149.

(**) Hier toe brengt men Gen.XV. 5, 6. vergel. Rom. IV. 12. 18. 2 Sam. VII. 12. enz.

P 3

Sluiten