Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

M-Jie hier, Lezer, het tweede Deel van den Bybel verdeedigd; In het zelve zult gy eene menigte van Bybelplaatzen opgehelderd, en tegen de befchuldigin^en der vyanden van de Openbaring, gehandhaafd vinden.

In het zevende Hoofdftuk, word aangetoond, dat de Heilige Schrift in zichzelve enkel waarheid is , en zich nooit tegenfpreekt, noch de eene Heilige Schryver tegen den anderen ftryd , wordende alle de gewaande ftrydigheden op eene, zoo men vertrouwt, klaare en bevattelyke wyze verëffend, ten minften in zoo verre, dat by een bedaar J-denkend gemoed , geene twyfeling nopends dit onderwerp zal overblyven. — Het achtfte Hoofdftuk behandelt de waarheden der Geestkunde, en bewyst, dat alles wat de Godlyke Openbaring ons leert van het beftaan, de natuur en werking van GeesteJyke Wezens, niet alleen niet ftrydig is) met de uitfpraken der Rede, maar ook in zich zelve alle blyken van geloofwaardigheid heeft: Het zelfde doet het negende Hoofdftuk , met betrekking tot de waarheden van den natuurlyken Gods?

* 3 dienst';

Sluiten