is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$$$ O^ERé'ENSTEMMING DER H. S. MET HET

werping, voorfpraak van willekeurige Heer-» fchappy, en minachting der Vryheid, wórd nergens in den Bybel, noch des O. noch des N. T. gepredikt; vooral niet in de plaatzen Matth. XXVI. 52. welke plaats wy opgehelderd hebben II. Deel. Bl. 190. noch Rom. XIII. of, 1 Pet. II. alwaar wel de betaamlyke gehoorzaamheid aan de Overheden , doch niet onbepaald , geleerd word ; immers word 'er van Overheden gefproken, die-het haare doen, die den goeden beloonen, maar de kwaden ftraffen '(*). Ook was vooral zulk eene vermaaning nodig'in dien tyd, wanneer de Joden de heerlchappy der Romeinen node droegen, en de Romeinfche zaken zelve vol verwarring waren, toen moesten de Christenen byzonder gewaarfchuwd worden, om geene nieuwigheden te ondernemen (f). — En thans eindige ik dit Hoofdftuk (§9 met de woorden van Rousseau (**), denzelfden, met wien ik het heb aangevangen. „ Het Euangelie, dat ,, Godlyk Boek, het alleen-nodige voor eenen „ Christen, en het allernuttigfte, voor wie het „ ook zy, behoeft enkel overdacht te worden, „ om de liefde voor deszelfs Auteur in de ziel te verwekken, , en den wil om zyne geboden 3, te vervullen. Nooit fprak de deugd zo licf-

»lyk-

(*) Zie het gemelde Werk , de denkende Christen I. Stukje II. Verhandel, over de gehoorzaamheid, welke de Chrlslclyke Godsdienst gebiedt den Overheden te betoon en.

(t) Vergelyk MicfiAëus Inleid, in het N. T. II. Deel. II. Stuk. Bl. 543. en 730.

(§) Ik ver/bek, dat men het geen in dit Ilöofdihik gezegd is, vergelyke met de Verhandelingen van den Heer H. C. Cras, en P. Verstap in de Verhandelingen van het Stel; piaansch Legaat van het jaar j 781.

(**) Zie Espi it, Memoires & Principes, de Mr. Team Jacqjjes RpyssEAu p. g. 'i: - •"'