is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zyne Apostelen. Hoofdft. XIV. Iiï

ze Samaritaanfche vrouw, dat zy hooger denkbeelden van den Mesfids heeft, vf. 25. dat de Mesfias, als Hy komt, alles keren zal, en de Samaritaanen zelve vf. 42. noemen den Mesfias den, Zaligmaker der wereld. Wat aanbelangt het zeggen van Jefus tot de vrouwe nopends haare vyf mannen , en den zesden, die haar man niet was, enz. vf 17. 18. Men ziet duidelyk uit het verband , dat Jefus dit aan de vrouwe zegt, om haar opmerkzaam te maken op zyne woorden. Zy had zyne woorden van de gave Gods enz. vf. 10. van het levend water, datHy aan de tnenfchen gaf vf. 14. niet verftaan in den geeftelyken en waaren zin derzelve, daarom zegt nu Jefus tot haar, roep uwen man enz. En dit is ook van die uitwerking , dat de vrouwe wetende, dat het charakter der Profeeten ook was, geheimen te openbaaren, nu erkent: ik zie Heere y dat gy een Profeet zyt; En vervolgends met den Heiland in gefprek komt over den waaren en we* zenlyken Godsdienft. Wat verders het zedolyk charakter deczer vrouwe betreft, de Uitleggershebben doorgaands daar omtrent niet heel gunftig gedacht, omdat zy de woorden van Jefus vf. 18. verftaan hebben in dien zin, als of zy met haaren zesden Man op eene onwettige wyze verkeering had : Doch de redenen en het geheel Godsdienftig gedrag der vrouwe, die met het geen 'zy van Jefus leert, zo is ingenomen, dat zy het ook haaren ftadgenooten mededeelt, doen my iets beters van haar denken; en de gunftiger uitleggingen van Jefus woorden door anderen opgegeven , volgen. Deeze woorden kunnen dus verftaan worden, dat deeze vrouw, nadat zy vyfmaal weduwe was geworden door het overlyden van haare echte mannen, thans

met