is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iod" Verdeediging van de

den kleinzoon van Nebukadnezar, onderfcheid van Nabonnedus, doch meerit, dat zy te gelyker tyd het bewind gehad hebben, Belzazar als de wérkelyke Koning van Babel, doch bedryveloos, meer den naam dan het gezag van eenen Koning bezittende ; Nabonnedus als de tweede in het'Ryk, die aan het hoofd der Krygsmagt aan de uitlanders meer bekend was; welke gisfing daar door ook nog geftaafd word, dat-Dani'él de derde in het Koningryk van Babel genoemd word Dan. V. 7. 30. Darius de

Meder is niemand anders dan Kyaxares de II. Oom van den grooten Cyrus, op wicn alle de byzonderheden pasfen, die wy van Darius den

Meder uit Daniël weten (*). En Ahasveros

is de vader van Kyaxares den IL te weten Astydges, zodat de gefchiedenis in 't Boek Efther verhaald, voorgevallen is geduurende de Babylonifche gevangenis, en in het Ryk der Meden

en Perfen (f)- Ik befluit uit dit alles, dat

er niet alleen geene de minfte reden is, om fchamper de Tydrekening der H. S. te verachten , maar in tegendeel, dat men behoorlyk alles nagaande, een fchoon geheel zal ontmoeten, het welk van zyne gefchiedkundige waarheid de onloochenbaarfte inwendige bewyzen met zich voert.

§. 11.

(*) Gefchiedenis der Medifche Koningen Bladz. 211. vergelvk den Heer Schutte /. c. Bladz. 418. volgg.

Ct) Gefchiedenis der Medifche Koningen Bladz. 206. vergelyk myne twee Leerredenen over Efther IX. en X. Bladz. 70 volgg. De Heer Schutte aangeh. plaats Bladz. 438. flelc insgelyks de sèfcbiedenis van Efther te behooren tot den tyd onder de Babylonifche gevangenis, maar hy houd Kyaxa' res den ii. voor Ahasverus.