Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonderwerken van Jesus. Hoofdft. XX. 231

re men zich zeiven eens den oorfprong en het beftaan van het Christendom ! En men zal bevinden , in hoe veele ongerymdheden men zich moet verwarren, indien men de wonderen van Jesus en zyne Apostelen niet erkent. Ten derden : Merke men op het verband tusfchen het O. en N. Test. De Mofaifche Godsdienst, door zo veele wonderen, als wy in het voorgaande Hoofdftuk. overwogen hebben, bewezen, geitaafd en in ftand gehouden, was naar de eigen bekentenis van Mofes en de Profeeten, vatbaar voor eene volmaaking: Het ontwerp van denzelven was Gode-waardig, maar tevens leid het zelve ons allerduidelykst tot een zeker groot doelwit, waar in die Godsdienst eindigen moest, de eer van God moest door de geheele wereld ééns overéénkomftig de volmaaktheid der Godheid , in Geest en waarheid erkend en beleeden worden. Ondertusfchen die Godsdienst heeft met den ondergang van Jcrufalem en het Joodfche Gemeenebest een einde genomen, zonder dit Godlyk doel te bereiken, ten zy het Christendom de waare Godsdienst is , welke alleen de fleutel aan de hand geeft, om alle de oude Verborgenheden te ontfluiten, en welke langs eenen nieuwen en beteren weg leid tot die ontwikkeling van het geheele Godlyke plan, waar in God alles in allen zyn zal. Dus geven de Wonderwerken van Jesus en de Apostelen , aan den Christelyken Godsdienst een getuigenis, en alzo ook de Christelyke Godsdienst wederkeerig aan deeze Wonderwerken. Ten vierden: Wy hebben voor deeze Wonderwerken en derzelver Waarheid, alle bewyzen, die men begeeren kan. Wy zullen misfchien in het vervolg nog gelegenheid vinden, om opzettelyk over de geP 4 fchied-

Sluiten