Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonderwerken van Jesus. Hoofdft. XX. $$t

,, Lazarus uit, en veele Joden, die dit wonder ,, mede aanzien, gelooven terftond in Hem." (Deeze zyn dan zo veele getuigen van de "waar* heid van het wonderwerk; doch nu moeten wy dit nog aanvullen uit de gefchiedenis: Vf. 46. Maar fommigen van hun gingen tot de Pharizeën , en zeiden tot hun, het geen Jesus gedaati had. Uit dit verhaal blykt, dat allen het wonderwerk voor echt erkennen, ook konden zy niet anders; maar alleen was de uitwerking onderfcheiden; Veclcn geloofden in Jesus, erkendenHern voor denMesft&s, terwyl fommigen, gelyk het gaat, de gunst der Grooten bejaagendc, van het geen gebeurd was, verflag deeden aan de

Joodfche Overheden. Laat ons nu het be-

fluit van dit alles zien :) ,, Het allerwaarfchyn,, lykst oordeel, dat men over deeze gefchie„ denis kan vellen, beftaat dan hier in , dat ,, Jesus misfchien zelf van den levenden dood ,, van Lazarus niet genoegzaam onderricht ge,, wcest is. " (Merk op, Lezer, dat de Schryver boven verhaalt, dat Jesus door Martha van de zaak naauwkeurig onderricht was. Is dit ook tegenftrydigheid?) ,, Dat alleen Vrouwen-list ,, hier haare rolle voortrefiyk gefpeeld, en „ Martha tot Jesus recht gegrond gezegd „ heeft: Heer, ik weet zeker, dat hy weder opJlaan zal, als gy hem maar hy zynen naam roe„ pen zult "! (Dit heeft Martha nooit gezegd; Maar, gelyk elk Godvruchtige zeggen zoude: Ik weet, dat hy opftaan zal in de opflandinge ten laatflen dage.) ,, Jesus, die buiten dien het al„ lerfterkst geloof eischte, wonneer Hy won,, deren doen zoude , en zelf altyd het aller„ fterkfte vertrouwen op God, zynen Vader, ,, ftelde", (een getuigenis, door eenen vyand

van

Sluiten