Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeedigd. Hoofdft. XXVI. ϮS

te komen. Alle deeze en dergelyke oorzaaken met malkanderen, konden nog in den besten en wysten der menfehen , die mate van angst en ziels-ftryd niet te wege brengen, die wy hier in Jesus aantreffen. Maar wat behoeven wy hier lang onderzoek te doen ? Wy vinden de waare oorzaak van dit treffend toneel in de Heilige boeken. De Heere deed onzer aller ongerechtig' heden op Hem aankopen, de ftraf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem. Jef.Llll. 5, 6. Paulus verklaart zich duidelyk 2 Kor. V. 21. God heeft dien, die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons gemaakt. Deeze is de waare , de eenige voldoende oorzaak van Jesus zwaaren ziels-angst

en doodsbenaauwdheden. Terwyl Jesus nog

met zyne leerlingen fprak, en hun het tegenwoordig gevaar vertoonde, was Judas, als de leidsman,'daar, met eene geheele bende , gewapend met zwaarden en ftokken , en volgends het afgefproken teeken , kust hy Jesus , die hem beftraft met woorden, welke tevens dc tegenwoordigheid van geest in Jesus (*) te kennen geven, en tevens den verraader in het hart moesten treffen. Op het gegeeven teeken kwamen de vyanden toelchieten, en de handen aan

Jesus flaande, greepen zy Hem vf. 47~5°-

Vervolgends verhaalt Mattheus, doch kort, de roekelooze onderneming van éénen van Jesus leerlingen , te weten Petrus, die hetzwaard trok, enden dienstknecht des Hoogenpriesters

het

(*) Vriend! waar toe zyt gy hier? niet Mensch! wat moet dat? gelyk Bahrdt vertaalt, als of Jlsus omlteld was over het geen gebeurde. Luk. XXII. 28. bevestigt ons gezegde : 'Judas! verraadt gy den Zoone des menfehen Met

eenen kus ?

Sluiten