is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CROY. (ROBBERT van) 9?

binnen die ftad met zeer vee! pragt en ongemene» luister. Tien jaren later zig in ftaat bevindende om zijn Bisdom te beftieren, wierdt bij geordend, en bediende de eerfte Mis den 5 augustus 1520, de zelvde dag op welke de vrede nabij die ftad wierdt gefloten. Deze vrede wierdt in 't jaar 154.3 geftoord , toen een Frans leger in het Kameriks gebied doordrong; Karel de V. vrezende dat dit leger zig meester van Kamer ik zoude maken, noodzaakte de Burgers van die ftad, om krijgsbezetting in te nemen: ,, niet om „ hunne vrijheid te onderdrukken, maar tot hunne befcher„ ming en zekerheid, en ten einde hun onder *t beftier „ van hunnen Vorst en Bisfchop te bewaren onder befcher„ ming van het H. Rijk." Dusdanig was het dat Karei, de V. zig uitdrukte, en tot meerder verzekering liet hij aan de wallen te Kumerik een kasteel ftigten, 't welk vele lieden befchouwden als ene vooifpelling van den aanftaanden val der tijdelijke magt die .de Bisfchoppen van deze ftad uitoefTenden. In 1546 begaf zig Robbert naar het Concilie van Trente, maar geen Schrijver berigt ons wat hij 'er uitvoerde. In oktober van het jaar 1550 hietdt die Prelaat een Sijnode, alwaar hij het Interim, waar van Julius Ffl ug , Bisfchop van Naumlmrg, Michiel Hilding, Suffragant van Mentz, en Jan Aoricola van Eisleben, de infteilers waren, en twee jaren te voren op den rijksdag te Augslurg ingevolge bevel van den Keizer vervaardigt was, liet afkondigen. Robbert van Croy ftierf den 31 augustus 1556, en wierdt begraven in ds Hoofdkerk, alwaar een pragtige graftombe van wit marmer voor hem wierdt opgerigt. Dces Bisfchop bezat ingevolge het getuigenis van Gazet, ene aangeborene goedaartigheid, waar van niet zeldzaam misbruik wierdt gemaakt. Door zijne bezorging is in 't licht gegeven: AUa £? Decreta Synadi Diacefar.te Cameracenfts, pnefidente Reverendisfimo in Christo , ac Illuftrisjimo Principe Domino, D. Roburto de Croy,. Epifeope £f Duce Cmeracmji, facri Imperii Principe, Comité Cameracejii, £fc. eekbmee anno Redemptoris naftri Jesu Ciiristi MDL. menfe ottobri. Item aritiqua Statuta Synodalia Cameracenfis Ditccejis, VIL7. De ei.. G ab