is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I/Ó II. VERHANDELING

wyze bereiden en verfynen. En met: deeze geringe moeite verkrygt de Eigenaar een der Jjostbaarfte waren, welke'.bet gemeene Vlas in waarde en prys verre overtreft. . De Spinners van zulk fyh cVlas; hebben van hunne kant niets anders daar aan te doefi, dan dat zy elke bos met een fyne borftel op een fchoone tafel glad ftryken, en vervolgens zm /den spinrok.binden» qp zodanige wyze, dat de draaden .regt naa beneden hangen , maar zy moeten.de draauen niet in 't midden aanvatten , en dwars en verward op de rok winden , want als dan is 't onmogelyk een gely_3kn en ft'erkcn draad te fpinnen.

/THEORETISCHS GRONT3EN.'

■ IV'-arom h°.t Vlas wanneer $ op deeze wyze behandeld zoord, zoo lang en dm groeit, •' en dëézé zyagtige zagtbeïd verkrygt,

T)oor het djj ke zaaijen, w.rden de planten 'in de;groeijing beklemd", en genoodzaakt tenger op te fchieren; door een vettenen vrucht'baaren grond wórden'ze tot een ohgemeene 'lengte in de hoogte opgedreeven j en door het ryshout, het welk de fteel van het Vlas juist in "t midden omvat, overëind gehouden, dat dus het omvallen belet, het welk zonder dat on-vërmydelyk zou gebeuren, en alles zou verrotten; want dit heeft altoos plaats, wanneer ■ e*cl"-~- !' ' - " •'• men