Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KWAALEN VAN HET RUNDVEE. Hf

zal geoordeeld worden, om by myne overige bekroonde (lukken over dit onderwerp in de uitgaave daar van eene plaats te mogen vinden.

Doch eer ik tot de zaak zelve overgaa , zal het nodig zyn aan te toonen, welke, naai? myn vermoeden, de voornaamfle oorzaaken zyn van deeze en andere ongemakken, waar mede onze Runder - kudde, vooral in deeze Provincie, te worftelen heeft, ten einde hier van, ter voorkoming van dezelven, een nuttig gebruik te kunnen maaken.

Voor eerst ;de Huislieden hier te Lande hebben de gewoonte, van hunne Runderen, in het voorjaar , al te vroegtydig naa het land te jaagen, en ook des nachts daar in te laaten blyven, daarzy, uit de warme ftallen komende , meermaalen genoodzaakt zyn , zig op den nog vogtigen en natten grond neder te leggen, om te rusten; daar en boven zyn zy blootgefteld aan allerlei onftuimigheden van de lucht, als koude regen, hagel, fneeuw, vorst, enz., zoo dat zy van alle zyden de gemelde vogten op hun lighaam ontfangen, weiken zy niet kunnen ontwyken: dus is het onbetwistbaar, dat de beellen zeer veel koude en vermoeijing komen te lyden, ja ,ik heb zelve dikwyls gezien, dat zy trillende en beevende op den grond lagen, of dat zy overend Honden met gekromde ruggen, zonder lust te hebben tot eeten, waar door

11

Sluiten