Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. Natuur, XIH.Onderh. 27

op verder afwykende evenwydige lynen De Zonbevindt. Hy maakt van deeze liniën, ^nst^ " die hem van den eenen dag tot den anderen beftraalen, zoo veele kegels, op wier top hy Meetkunitenaar geplaatst is, en welker grondflag hy van verre van evenwydige tot evenwydige lynen ziet (taan. Hy berekent het verfchil van alle deeze kegelliniën, om vervolgens door nette punten den graad van den loop der zonne , het teeken , de afwyking, de maand en den dag, die te famen met het werkelyke uur overeenkomen , aan te wyzen.

Deeze arbeid (trekt tot groote eere van 's menfchen vernuft: maar de kennis, welke wy alle hebben van de loopende maand en van den dag , die ons befchynt, maakt dat wy weinig acht geeven op die meenigvuldigheid van punten en liniën, die het geene dat wy aireede weeten, op de zonnewyzersuitdrukken. Wy weeten niet hoe laat het is, en om het te zien keeren wy ons naar den zonnewyzer. Laaten wy derhalve leeren hoe de verdeeiing der uuren daarop gefchicat.

In plaatfe van de fchaduwe van den De Zonne-,

- r top wyzers.

Sluiten