Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

yiV oorbericht.

breidheid der Verhandeling van den eerstgenoemden Schryver, en daar by overweegende, dat dezelve, onverminderd haare uitmuntendheid, egter zoo zeer niet gefchikt is, om voor de Landlieden in 't algemeen ten voorfchrift te dienen, dewyl zy kundigheden vooronderftelt, waarvoor ieder van hun, ter deezer tyd, nog niet vatbaar kan genoemd worden, heeft dezelve afzonderlyk in dit Boekdeel beflooten : zy is niettemin ten vollen verzekerd, dat Jkundige en reeds ervaren Mannen, ja zelfs Geleerden het werk van den. Heer jsberhard met vrugt,tot eene handleiding in die weetenfchap, zullen kunnen gebruiken.

De Afbeeldingen, die tot dit Werk behooren, worden, in eene verzameling op zig zelve uitgegeeven, om des te gemakkelyker, by het gebruik daarvan,

voor

Sluiten