Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lö I. VERHANDELING OVER ËENÊ

ven dat den Landheer te béleezen, dat deeze mtzyn kas hem met vee en andere voorreed ten onderfteunt; maar welk een üitflag had nu deeze handelWys? De zuinige en zeer arbeidzaame boer houd de gantfche Hofftede m weiden, en verbetert dezelve, binnen korten tyd, zoodani dat ife (thansRentmeefter

van dezelve zynde) die aan een voornaam en gegoed Bruiker onlangs, voor 3oguld: p. morgen, zynde omtrent eens zoo veel, dan de prys voorheen was, verhuurd heb, terwyl dé voorgaande Bruiker op een grootere Böerdérv is verplaatst, op welke hy jegenswoordig meÉ 30 capitaale koeyen, eigenvee, isbouwende: uit deeze gevallen blykt nu ten duidelykfte dé ichadelykheid, van H beteelen van zandgrond den zoo wel voor den Eigenaar als Bruiker; ongelukkig is het; intusichen, dat delaastge' noemde door domheid, yverloosheid, of ongegronde zuinigheid vervoerd, hier van doorgaans zoo moeijelyk te overtuigen is: - Ifc

Tnl^ dat'erveel«tiSi ombeteelde zandgronden tot goed Grasland te brengen, dat dit zonder arbeid en onkosten nietgefchie' den kan dat in de eerfte a a 3 Jaaren, van daergelyk Land weinig te haaien is, dat het daar en tegen bezaaid wordende, produkten geeft, die een Huisman hoognodig van doetó heeft; doch als men hier tegen fielt den meerderen arbeid, dien zaailand boven Grasland behoeft^

Sluiten