is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien, genomen by de tiende en elfde algemeene vergaderinge des œconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem; op den 11. july 1787. en volgende dagen, als mede op den 10 tot 15 july 1788. aldaar gehouden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLÜ TIEN, 1788. 843

, ktterlvk te bandhaaven , dat de minfle afwyking , 1 , offchoon in het esfentieele, aan andere zydenvolko, men vergoed , een uitfluitend gebrek worde, eene , vlek , die al den overigen luister verdoove , cn het

, geheel verachtelyk mauke ? Dan wel,

, of, volgens eenen meer liberalen , meer met de waardigheid en de belangen des Oeconom. Taks , overeenkomftigen geest van denken en handelen , » niet de letter, maar het doel , niet het by werk , , maar de hoofdzaak moete in aanmerking komen ?

, Indien het eerde , dan moet het Departement , van Leyden als ru dadelyk alle praïtenfien in dee, zen laaien vaaren , maar dan ook tevens zich zeiven , beklaagen van immer te hebben deei genomen in , eene Maatfchappye , waar, langs dien weg , de , wezentlykfïe verdienflen aan beuzelingen kunnen , worden opgeofferd, en het waarachtige belang des , Vaderlands, fchoon het hoofd-doel der pogingen, , voor eene ontydige , eene vitzieke naauwgezetheid , moet zwichten.

, Indien daarentegen het laatfte plaats hebbe , , Cgelyk de eer der Maatfchappy zulks gebiedt te , denken,) dan vleid zich het Departement van , nu af aan reeds te zegepraalen over alle de cavilla, tjen , by herhaaling tegen deszelfs billyke eisfehen , aangevoerd. Immers , cm thans tot de vereisch, ten zelve te komen , waarom wil de Prysvraage , , dat het getal van 50 Menfchen een geheel Jaar door

, aan het werk gehouden worde ; waarom dat

, alle , die in de Fabricq arbeiden, boven de 18 jaa, ren zyn ? Is het om dat die bepaalde tydkring van

1 365 dngpn, om dat die precife ouderdom van

Nnn. 4 , iS