is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur. XIV Ondcrh. 383

kend. Daar door wordt een man, die Dn eerbied voor zyns gelyken heeft, cn VjsRWEK' hebben moet, gcwaarfchuwd hoe hy hem moet bejegenen cn aanfpreeken. Hy loopt geen gevaar om eene luidruchtige blydfchap te toonen, te zingen, te lagchen, of te fpringen in zekere plaatfen, die hy met zwart behangen ziet; en op het bloote gezicht derïieraaden,ziet hy of het eene lykdatie, eene gelukkige geboorte, of het verbreiden van des Scheppers weldaadert betreft.

Deeze voegclykheid, die bekwaame kleuren verordent voor eiken dag, voor eiken ouderdom en voor eiken flaat en waardigheid, geeft de kost aan een oneindig getal van werklieden, en vertier aan een oneindig getal van ftoffen, die zonder dat flechts onnut en ongezond zouden zyn. De verwery zoekt ze: cn uit het geene walgchlyk of zelf vergiftig is, doet zy eene wittigheid, "die de oogen doet fchemeren, of wel eene roodheid , die een groot deel van de pracht der Vorsten, hovelingen en tempelen maakt, voortkomen.

In de verwery zyn wy niets verfehuldigd aan de Wyzen van Griekenland,

Ro-