Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DËARMEHEÈR

te, gelukkige, natuurlijke levenswijze, die ik hief geniet, reikhalst dit zwak, ellendig hart altoos noo- weder naar die kunstige, zorglijke levens»

wijze»

En waarom zeg ik u dit alles? niet alleen, mijne beste! om dat ik van 't geen in mij omgaat 9 Voor u en uwen edelen Echtgenoot niets verbergen mag; maar ook, om bij den ftap, welken gij thans ftaat te doen, uwe oplettendheid en overleg te wekken met opzicht tot de gevolgen! ook gij zijt beiden van de jeugd af, aan het hofleven in Refidentieplaatfen gewoon geweest; ik weet wel, dat gij op dit pad met bedaarder (tappen hebt gewandeld; dat uwe kalme harten nimmer een fpeelbal geworden zijn van de onftuimige hartstogten , wier naweeën mij nog zo fmartlijk zijn; ik weet, dat mijn braave steenbeek in den drom der hovelingen nooit iet van de kracht van zijn vast charakter verloren heeft, en dat hij derhalven zig-zeiven niets ontneemt ,. wanneer hij het klatergoud wegwerpt, waarmede de Hertog hem uitgedoscht heeft; ik weet eindelijk, dat gij, beste Vriendin! bij alle de uiterlijke wellevendheid eener fchrandere vrouw van de wereld, nogthans al toos een goed wijfjen gebleven zijt,'en de genegenheid Voor de geneugten des huislijken levens nimmer Verloren hebt: maar zijt gij ook wel vast verzekerd , dat de kracht der gewoonte geen' indruk op u maaken, en dat dat geene, 't welk gij thans naar uwe vrije keuze wenscht, nu gij hetzelve derven moet, u in 't vervolg*van tijd niet a!$

Sluiten