Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124- DE ARME HEER

gend aanbeveel. Ik kan naamlijk zeer wel begrijpen, dat de Heer van wilde nb ürg, beroofd van zijn pennoen, en daarenboven zonder vermogen , min of meer in eenige verlegenheid weezen zal: procesfen kosten geld, vooral in * *; de Voorzienigheid heeft mij gezegend en zal mij nog verder zegenen, zo ik niet vergeet, tot wat einde zij ons het nietige geld toevertrouwt. Een man van zulk een charakter, verftand en hart, als de Heer van wildenburg is, verdient immers, dat hij, na zo veele wederwaardigheden, waarmede hij heeft moeten worttelen , in eenen ouderdom, waarin men reikhalst naar rust, tegen zorgen des nooddrufts beveiligd worde? ik kan mij echter niet-vleien met de eer van met hem in zulk eene gemeenzaame vriendfchap te verkeeren, dat ik mij onder deeze omlbmdigheden zou durven verftouten, hem mijnen geringen bijHand aantebieden; hij zoude zich daardoor mogelijk ook beledigd achten; doch kunt gij, mijn waarde Heer! die hem langer en van naderbij kent, de zaak zodanig inrichten, dat hij ecu kapitaal, waarvan ik aan u overlaat de grootte te bepaalen, van mij gelieft aanteneemen- , in allen gevalle onder de belofte, van hetzelve wederom te zullen aflosfen wanneer hij eens in het bezit van zijn rechtmaatig vermogen, 't welk men hem als nog onthoudt, zoude gefield worden, dan zoudt gij mij uitneemend verpligten : of indien gij 't voegzaamer oordeelt, hem te beweegen, dat ik Hem, tot de *aak voldongen is, jaarlijksch een maatige fom

Sluiten