Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. xxt.

Uk vcor eenige gevoelens van deugd <?#; menschlieyendheid, men uit eigenbaat zyne negers wèl moet behandelen, en alle wreedheid nalaaten.

Het oogmerkvan deezeGeleerden isprygenswaardig, naamlyk om alle wei-denkende menfehen een afgryzen inteboezemen voor alles wat niet met de menfcbenliefde overeenkomt; maar het zy my gef eorloofd ter deezer plaatze aantemerkén , dat de weg dien zy injldan , met de wreedheid te doen aanzien als ware dezelve van den fiaat van een Planter onaffcheidelyk, zonder nog te fpreeketi yan het onrecht dat zy de Planters m 'f algemeen aandoen, eigenaartig gefchikt is om het juk d r negers te verzwaaren.

Zy moeten zig voor pellen dat zy door' hun ïcfcrfven, of de Mogendheden van Europa, die in hei bezit zyn van Coloniën in de West-Indien , zul', -e beweegen om dezelven. te vei laaten., of dat zy alle eerlyke en weldenkende menfehen zullen affchrikhen, van ee.nen (laat, dien men., volgends hunne begrippen, niet kan -aanncemen zonder zig aan ■de affchuw.elykfte gruwelen Schuldig te maaken.

Het eer/ie zal niemand van hun zig konnen voordellen , dat dit 'het gevolg van hun yveren zal zyn; de ^raynal, onder deeze fchrjvers zulk eene aanzienlyke plaats ■ bekleedt, fpreekende van de West-Indifchs Volkplantingen

Sluiten