Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

VOORBERIGT.

Iccrcn en dus den tyd nuttig te doen befteeden; ilewyl 'men anders aan het verwaarloozcn der breuken gewoon zyndc, en zulks te vroeg geleerd hebbende, grootc misdagen kan begaan , en m het vervol o- niet dan bezwaarlyk het jmfte wederom leert- daar en boven geeft de volkomcne bewerking van een vratrg veel voordeel, om kundig m do getalen en breuken te worden — ten anderen, voor een ibort van meer gevorderde Leerlingen, die in ftaat zyn zeiven het beredeneerde natcgaan, en wanneer zulke Leerlingen in 't vervolg op de Comptoiren komen, moetenze evenwel de Comptoir-wyzen leeren ; doch zulke Leerlingen, of die minder tyd hebben, kunnen ook dit Werk, en vooral deze Voorbeelden,met vruchtgebruikendoor dezelven op Koopmans manier (zo als men zegt) te maaken *immers kan een Leerling, die fchiclyk dit werk wil doorloopcn, zelf, onder het bewerken der Vraag, gemaklyk de breuken weglaaten, alzo ik onderlel dat die dit Deel begint, reeds eemge kundigheden' van Getalen en breuken bezie — ook moet ik hier nog byvocgen , dat ik alle de Voorbeelden rieuw héb opgcfteld en berekend, zo dat ik dezelven voor vry van feilen durvc uitgeeyen — Baai- ik dus myne eigene opgeftelde Voorbeelden airtredf. vertrouw ik hieromtrent aan geen berisping onderhevig te zyn,- en alzo dè mg lanVoorfchrijte* , of algemeene Regels , lang maar die van Voorbeelden (voor-al voor de Jeugd) kon is, heb ik alles volledig bewerkt, om dat my by ondervinding genoeg is gcblccken, dat het geen fdiiclyk geleerd wordt, ook fpocdig vergecten is. Al ziet eer, Kind alle de Regels bewerken zal net daardoor de kimde niet verkrygen, en verlegen ftaan , als men het aan 't werk itett.

De uitgaaf van dit Wcrkjcn door.toevallige doch voo'den gebruiker onverfchillige omftandighcdcn , veSaagd geweest zynde , heb ik gelegenheid geS om lenige myncr Voorbeelden op de Pryzen £ Courfcn van t /aft i795 tc berekenen tervvyl 4e overige Voorbeelden naar die van 1796, 179?

Sluiten