is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s6 § 82. Van het Zilvergeld»

munten, niet flechts door het draagen afflyten, maar ook door het befnodjen, en andere konllenaaryen van munt fchenders, door den tyd veel van haare waardye verliezen. Ik zal van den Dukaat niet fpreeken, die door het menigvuldige befnoeijsn zoo veel in gewicht verminderde, dat men eindelyk, toen het te grof ging,dien in hec geheel niet meer ontfangen wilde; maar alle oude Ducaaten moeiten verfmolten worden: ik zal alleenlyk, van het geen ncch. verdraaglyk is,fpreeken. De Pifloolen van Lodewyk den Veertienden, die thans gebruikelyk zyn, hebben alleenlyk door het draagen in den zak, en het behandelen, zoo veel van hun gewicht verboren; dat men by het weegen, en in Obligatien zelfs,zulk éénen volwichtig noemt, die twee aazen te ligt is; en die in het begin van deeze Eeuw duizend Piftoolen uitgeleend had, zoude thans, zomen hem in zulke, volwichtig genaamde, munt betaalde, ten minften 2000 Aazen Gouds te weinig ontfangen. (Wel is waar, hy verheft 'er noch niet.by, wanneer men op de Renten rekent, die hy van dat geld getrokken heeft; dan daar fpreeke ik tegenwoordig niet van, en by de Hebreeuwen hadden geene Renten plaats.) Noch erger is het zoogenaamd befnoeijen, of befnyden van het geld, waar van het gevolg is, dat naa verloop van weinig Jaaren alleen" die munten, die beneden haar gewich: zyn, gangbaar blyven,en die, dewelken meer dan haar gewicht hebben, verfmolten worden; de onwichtigen moeten bygevolg ongemeen ligt worden, wanneer zy door de behandeling ncch flyten, en van haar gewicht verliezen. In dit {luk had het weegen des Zilvers voordeelen.j dan men moet ook het ongemak

daar