is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 § 84. Rechten der Eerstgeboonen;

boven oud, zoude hebben kunnen telien; want men zoude dan moeten Hellen, dat iedere Moeder , door eikanderen gerekcnt, 40 Kinderen (Veertig Kinderen zegge ik, op datniemand het voor eene drukfout houde) ter Waereld gebracht had. Ik hebbe dit in myne Verhandeling de cenfibus Hebraorum (0) naukeuriger uitgevoert, waar heen ik den Leezer derhalven wyze.

Hoe het zoude gegaan zyn wanneer een Vader Zynen Eerftgeboornen Zoon by eene Weduwe had, die door haar eerfte huwlyk reets Moeder geworden was, kan ik door geene gefchiedenisfen aantoonen: zoo veel is zeker, dat zulk een Zoon geen Pheter Rechen, (eerste Vrügt der Moeder) konde genaamt worden , en dus geen van die Eerftgeboornen was, die volgens de Levitifche Wet Godegeheiligt waren ,(£) dan waarfchynlyk zal hy de Rechten der Eerft. geboorte ten aanziene van zyne Broederen gehad hebben. Doch dit zal een zeldzaam geval geweeft zyn, want de Hebreeuwen fchynen zelden Weduwen, die al Kinderen gehad hadden, getrouwt te hebben, hoewel my een voorbeeld van zulk een Huwelyk bekend is. Al in de huisgezinnen der Aartsvaderen had

een

,00, Zy is de tweede onder myne Commentationes Soc'utati Regice Scientiarum Gosttingenji per amws 1759. 176a, oblatae. Dit eerfte deel van myne apart gedrukte Commentationes, is wel nu, terwyl ikditlchryve met meer te bekomen, doch daar zal eerlang eenem>u' we Uitgaave van bezorgt worden, en men zal het dus weder bekomen kunnen.

(b) Exod. XIII. Num. III; 40.51.