Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§• ï'77* Ontslag van pen Krygsdienst. 233

vry (a) van genooten had, was op dezelfde wyze , en om de zelfde rede van den Krygsdienst ontflaagen , Deut. XX : 6. Men kon de Vrugten , al ware het ook dat de Olyf- boom of Wyngaard terftond in 'c eerfte Jaar Vrugt gedraagen had, niet eer vry genieten, dan in hetvyfdeJaar, derhalven had men uit hoofde van het aanleggen van eenen Wyn- en Olyf berg, waarfchynlyk ook van eenen Ooft - tuin ( b ), voor den tyd van vyf volle Jaaren , Ontflag van den Krygsdienst.

3.) Alwie zich verlooft , en zyn Huwlyk noch niet voltrokken had , was om de zelfde oorzaak vry , op dat hy naamlyk in den Oorlog niet mochte fneuvelen , en zyne Bruid eenen anderen ten deele vallen , Deut. XX: 7.

' 4.) Ook een jong getrouwd Man was , het eerfte Jaar naa de Bruiloft , van krygsdienften , en alle andere perfooneele lasten ontflaagen , Deur. XXIV : 5.

Deeze vier ftukken hebben behalven derzelver zichtbaare billykheid , noch een zeer groot Staatkundig

(a) Vry geeft hier te kennen, wanneer dezelve niet meer heilig zyn. In het vierde Jaar waren de Vrugten van eenen nieuw geplanten boom Gode heilig , en mochten niec anders dan op plechtige Maaltyden gegeeteu worden.

(b) Al het land, het welk tot een eigenlyken tuinbouw gebruikt werdt, Ichynt den Naam , CTD ce draagen , en dus mede onder deeze Wet begreepen te zyn ; nochtans weet ik dit niet met dezelfde zekerheid , als het geen ik te vooren van de Olyf bergen gezegt heb. . ,

? 5

Sluiten