Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Mgyptenaaren enz. n

Doch dit ziet men evenwel uit hem , met volle zekerheid , dat de JEgyptenaaren in zynen tyd al van voor onheugelyke Jaaren af, de Befnyding moeten gehad hebben.

De derde is Strabo , die in zvn zeventiende Boek, 1140. (of 824.) onder de gewoontens der Mgyptenaaren rekent, dat zy Jongens en Meisjes befnyden , gelyk ook de Jooden deeden, die nochtans oorjpronglyk Mgyptenaaren waren.

Hier by komt Philo de Jood , die in Mgypten gewoont heeft, en by gevolg een zeer geloofwaardig getuige is : deeze verdedigt, in zyn Boek ie Circumci/ione ( pag. 210. van het tweede Deel , volgens de Uitgaave van Mangy,) de Joodfche Befnyding tegen de fpotterny van derzelver vyanden , met het Voorbeeld der Mgyptenaaren , hec welk hy bybrengt: Zy is evenwel, zegt hy , by andere Volken , inzonderheid by de Mgyptenaaren , die men voor een der talrykfte , oud/Ie , en geleerdfle Volken houdt, in gebruik , en wordt door dezelven zeer yverig waargenomen.

Josephus brengt niet flechts Herodotus zonder hem tegen te fpreeken by , ten opzichte van de Befnydinge der Mgyptenaaren \ zoo als Antiquit. Lib. VIII. Kap. XI. §. 3. en in het eerfte Boek tegen Apion , Kap. XXÏI. ( In de eerfte plaatze wel wat overylt , en met eenig misverftand , maar nochtans met de zeer gegronde Aanmerkinge, dat 'er in Palseftina geene andere befneedene Syriers gevonden worden , als de Jooden : in de tweede nauwkeuriger, en met byvoeginge van de zelfde B 3 Aan-

Sluiten