Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2S. $. 185. Over de Besnyding

daar in eene te vooren geheel onbekende en völko* men nieuwe Konst-bewerking der Heelkunde bevolen wierdt , en wel eene Konst- bewerking, die zoo fmartlyk, en met zoo veel leevensgevaar vergezeld is , als de Befnyding by volwasfenen. Abraham ontfangt éénvouwiglyk dit bevel, dat hy zich, en al wat in zyn huis manlyk was , moest laaten befnyden. Dit zoude misfehien meenig Europeer heden ten dage niet eens verftaan, daar wy nochtans zoo veele befneedene Jooden onder ons hebben, indien 'er geene befchryving werd bygevoegt, en hem duidelyk gezegd , wat de Voorhuid zy , ( een woord , het welk de meesten , die geene Ontleedkundigen zyn , enkel uit den Bybel kennen zonder recht te weeten , wat het zelve eigentlyk betekene,) en hoe men dezelve befnyden moete. Was derhalven noch nergens onder eenig Volk de Befnyding in gebruik geweest, dan had 'er noodzaaklyk eene zeer uitvoerige befchryving dier Konstbewerkinge moeten bygevoegt worden. Dan wy vinden daar geen woord van : het enkele woord, de Voorhuid aan het Vleesch desnyden ,

was voor Abraham duidelyk genoeg. Men

zoude byna denken , dat, zoo lange nergens de Befnyding in gebruik was , de Voorhuid niet eens eenen naam in de gemeene taal zoude hebben : dewyl dit gedeelte des lichaams niet in het oog valt, en men juist niet noodig heeft van hetzelve te fpreeken. Zelfs in onze taaie hebben wy den naam Voorhuid alleenlyk uit den Bybei; en noch is de famenvoeging duidelyk , waar door men aan dezelve een Woord heeft zoeken te geeven , het welk zy waarfchynlyk in den beginne niet hadt. Maar by Mofes vind men al een Woord, welks

Afllam-

Sluiten