is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 §. 203. Het eeten van onreine

vers onder de Romeinen , befchreeven worden. Mofes zelf fchynt die oogmerk, Levit. XX. 25 , 26. te kennen te geeven , en wel onmiddelyk naa dat hy de Israè'liten vermaant bad , om de Cananiten in de even genoemde ondeugden niet na te volgen: Gy zult, dus voert hy den Allerhoogften fpreekend in , reine en onreine Dieren , reine en onreine Vogelen , van eikanderen ónderjchéidèn , en u aan geene viervoetige , vliegende of buipende Dieren , dis ik als onrein heb afgezondert, verontreinigen ; gy zult my heilig zyn , \want ik Jehovah ben heilig, en heb u van andere Fuiken afgefcheiden , op dat gy myn Eigendom zyn zoudt.

De verfcheidenheid van reine en onreine fpyzen, kan natuurlyker wyze een zeer krachtig middel zyn, om een Volk van anderen aftezonderen. De meeste gemeenzaame Vriendfchappen worden aan de taiel begonnen , en ik zal met hem , met wien ik nimmermeer eeten of drinken kan , fchoon ik wegens myne verrichtingen veel omgangs met hem hebben mooge , nochtans nooit zoo gemeenzaam worden , als met anderen , daar ik nu en dan eens van termaaltyd onchaalc worde, en die ik insgelyks aan myne tafel kan noodigen. Indien dit zelfs zoo verre gaat, dac wy, door onze opvoeding, als eenen afkeer van zyne fpyze hebben, dan is dit een nieuwe hinderpaal voor eenen gemeenzaamen omgang. Men brenge die over op hec geval, waar van wy thans fpreeken. Alle Nabuuren der Israëliten hadden fpyzen , die den Israëliten van jongs af verbooden waren. De iEgyptenaaren weeken hec verse van hun af, want deeze hadden zelve, v*n vóór onheuglyke tyden , eene foort van noch

ftren -