is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226" §• 2o6". Vet en Bloed

zoo veel kosten moest. Het kan zyn , dat ééne van deeze redenen geweest is , dat hy hep daar door van de Maaltyden, en door dat middel van alle vertrouwde vriendfchappen met nabuurige Volken zocht af te houden : maar misfehien was de voornaamtle reden , dewyl het eeten deezer vette ftukken , en het gebruik van dit Vet , zoo by gekookte fpyzen als by gebak en gebraad , voor een Volk , het welk 3an Ziektens van de huid onderheevig is , nadeelig moet geoordeeld worden , en deeze Ongemakken daar door ligtlyk zouden toeneemen. Teffens noodzaakte deeze Wet het Volk, om zich met den grootrten yver op het kweeken van den Olyf-boom toe te leggen. Het gebruik van Boter was den Israè'liten verbooden ; van hec Vee van Runderen , Schaapen , en Bokken , dat men anders by gebrek van Boter tot bakken , kooken en braaden kan gebruiken , mochten zy zich niet bedienen; wat bleef hun dan over, dan zich met allen vlyt op het kweeken van Olyf-boomen toe te leggen , ten einde zoo veel Olie te teelen als maar immer mooglyk was? Dusdanig een Volk, het welk van zyne eerfte jeugd^af aan de welfmaakende en voortreffelyke Boom olie van Palseilina gewoon is , en nimmermeer geleert heeft zich van andere vettigheid by zyne fpyze te bedienen, werd door deeze byzonderheid alleen genoeg belet, om zich niet in andere Landen te veifirooijen : en naa dat de Voorzienigheid , hunnes ondanks , de israè'liten in alle deelen der Waereld verfpreid heeft, valt hun dit verbod van Boter en Vet in der daad zeer lastig ; en zy zouden zich by ons nauwlyks weeten te redden , indien zy geene uitleggingen van de Wet van Mofes maakien , die naar alle ge-

dcch-