Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 §• 20f5. Vet en Bloed verbooden.

Die gaf Mofes redenen genoeg , om hec bloed drinken niet cor een ftuk van Godcsdiensc te maaien : en zoo ras men die niec wilde doen , moest het zelve , om dat hec tot den Afgodendienst der Heidenen behoorde , volgens de grondregelen van Mofes . op het allerfcherpst verbooden woraen. Men ?z\ zien nu ook niet meer verwonderen , dac bet B oed eeten niet flechts Handel. XV. 20 — 2y. als verbooden voorkomt , maar ook dat het by Je Arabieren in den Koran met Afgoden - offer word? gelyk geftelt. In het Oosten naamlyk maakte hit o er het algemeen wezenlyk een ftuk van den Afgodendienst uit.

Van het Ontmannen der Dieren, als iets, het geen door Muies verbooden was, hebbe ik §. 108. reeds gefprooken , waar heen ik myne Leezeren dan nu wyzen kan.

Aanhangfel gefchreeven hebbe : myn oogmerk is ondertusfchen , dewyl ik zie, dat zoo veele verftandu;e Christenen door deeze zwaangheid beangftigt wo,den , eens opzetlyk en breedvoerig over dit ftuk te fchryven. Maar hier, daar ik van het Mofaïfch Recht moet fpreekeD , kan ik dit niet doen.

WET-

Sluiten