is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 §• 244' Offeranden , eene

V. vs. i r -13. met een weinig meels vry komen: voor arme lieden was deeze ftraffe bygevolg 200 Jigt gemaakt , als maar eenigszins mooglyk was , en iemand , dien het geweeten drong om eene geheime misdaad te beJydea , konde niet wel , door enkele armoede daar van afgehouden worden. Alleenlyk in één geval , het berooven naamlyk van het Heiligdom , was het der Overheid vrygelaaten , eenen beteren of flechceren Ram tot een Zondoffer te eifchen , en denzelven naar den prys van fikkelen te waardeeren. De Wet , die daar van fpreekt, ftaat Levic. V. vs. 15. indien iemand iets

STEELT van HET geheiligde , OF ZICH OP eene andere wyze door vergissing DAAEÏ. AAN bezondigt , DAN MOET HY jtHOVAH een schuld-OFFER BRENGEN , eenen RAM , zonder LENIG LICHAAMLYg gebrek , welks waardy GY naar sikkelen zilvers , en wel NAAR SIKKELEN van HET HEILIGDOM ,

voorschryft. De perfoon , die hier wordt aangefproken , en de waarde van den Ram bepaalen moet, is zekerlyk de Priester niet, maar, gelyk men uit vs. 14. kan zien , IVloles , en dus naar alle gedachten , naa zynen dood , de burgerlyke Overheid. Doch ik wil hier over mee niemand , die anders denkt, twisten : maar dit ziet men klaar , dat in dit geval, naar dat de misdaad zelve geftelt, of naar maate hy , die zich aan het Heiligdom ver» greepen had , arm of ryk was, van hem een betere of gemeene Ram konde geëifcht worden ; en dus was het zeer wel mooglyk , deeze ftraffe , ook wat den prys betrof, dien dezelve meest kosten , gevoelig te maaken , want men konde eenen Ram, die'tienmaalen meer dan een gemeene kostte , vorderen , door 'er by voorbeeld zekere zeldzaame eu

geo-