is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. txxxii

waardig was, om door zyne hand te derven , maar dat dezelve den dood van eene andere hand verdiende, pit begreep en voelde hy; maar ik zag ondertusfehen iets , waar van ik my te vooren fïechf.s eene fchetie in myne verbeelding had kunnen maaken , onze aandoeningen naamlyk by het bloed der Onzen ; aandoeningen , dewe;ke zekerlyk coch veel fterker en onweêiftaanbaarer zyn, indien de vermoordde perfoon onze Broeder , onze Vader of Zoon is. JSïi verbeelde men zich -een Volk uit vrye en braave lieden beftaande , welks Wet'en gpene zoodanige ftraffen op Moord geftelr hadden , dat dezelve aan belcedigde bloedverwanten konden genoegen geeven; een Volk, we!k< ftraffen in dit ftuk al te zacht waren , zoo als in folen , daar een edelman , die éénen zyner Onderdaanen vermoord heeft, met eene Celdboe"te, ik meen van ico Gulden, vry komt: wat zoude'er het gevolg van zyn ? Misfclren door den tyd eene volkome herftelimg der Oude bloedwraake met alle haare Rechten , d^ wy § 13 r. i 34. befchreeven hebben; of des noods eene verandering van deeze liloedwraake in tweegevechten, m welke één van beiden blyven moet, en d e geen einde namen, tot dat de Moordenaar door eemn n ibeftaanden van den vermoordden van kant gemankt was : maar vooreerst zoude het gevolg daar'van zyn. dat de beleedigde Vader, Zoon of broeder, dien de V\ ern n geene Voldoening gaven, den Moordenaar by de eerfte gelegenheid wederom ombracht, en dan met dezelfde zachte ftraffe vry raakre; want het zoude waarlyk zeer ongerymd zyn , iemand, die eene beleedigmg alleenlyk vervolgt en vergolden had, harder te ftraffen . dan den eerften aanvanger. Dan vooronderftelt, dat een onrechtvaardig Wetgeever zoo verre ging , en d^.n dood ftelde öp het ombrengen van eenen Moordenaar, en daarentegen eene enkele geldboete op eenen eerften moord , 'dan zoude iederéén , dewelke op die wyze beleedigt was, zo hy moed had, en niet te veele belangens had , die hem "aan zyn Vaderland en Staat verbonden , liever befluiten oin zich eerst met eigene handen en op eene nadruklyke wyze te wreeken , en dan uit een Land te vluchten, waar

****** 5 wn