is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BY MOSES NIET WEL GEZiKN. lOI

Ten tweeden befpeurr men dac Mofes hec onge. vergd aanbrengen van een' ander' zyne misdaaden , die ons niec aangaan , afkeurc; wel in hec byzonder wanneer hec uic eene vyandige geftelcheid des harren voortkwam , maar evenwei in dac geval niec alleen ; keurende hy hec ook dan af, indien men iemand aanbrachc, dien men had kunnen vermaanen en xoc becerfchap brengen , bygevolg die onze vriend moec geweesc zyn. Hy zee 'er wel geen ftraffe op, en deeze behoorc ook geene plaacze ce vinden indien hy zyne befchuldigiug kan waar maaken ; dan dit volgde evenwel uit zyne Wee , dac eene verftandige Overheid het Recht had , om zulk eenen ongevergden verklikker eene goede beftraffing ten loone te geeven , en zo zy geene andere redenen had om een nader onderzoek der zaake noodig te oordeelen , op zyn aanbrengen in het geheel geenen achc te flaan.

Voortreflyk komt hier , in eene zaak , daar de Wecgeever weezenlyk alle gevallen niec op eene Rechcsgeleerde wyze konde bepaalen , maar 'er zedekundige denkbeelen moesc laaten invloeijen , voortreflyk komt hier het byvoegfel te pasfe , net welk men veelal niet in zynen famenhang befchouwc t noch de eigenlyke meening , die men daar uic moec opmaaken , bemerkt heefc: Gy zult uwe medemenfeben als u zeiven beminnen. De regel bygevolg , die men , zoo men zelf niet beleedigc was, had in het oog te houden , om 'er uic af te neemen , of men eene misdaad als dan niet mocht aanbrengen, was deeze : ln zulke gevallen , waarin gy bet niemand , zelfs den geenen niet die u lief beeft, zoudt kunnen euvel duiden , wanneer hy u aanbracht, moogt gy het ook doen ten opzichte van G 3 ande-