is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tto Schouw tooneel

EüANCE-

MSCHE VOOUBE-

„ cn zult eenen Zoon baren: gyzultzy„ nen naem Ismaël noemen, om dat de „ Heer uwe verdrukking aengehooid „ heeft. Hy zal een trotsch en wild „ menschzyn; zyne hand zal tegens allen „ wezen, en de hand van allen tegens „ hem: en hy zal wonen voor het aenge„ zigt van alle zyne broederen."

Dusdanige afbeelding geeft de Schriftuur van de vermeerdering en geiierthcid der Ismaëlleren. Deze volken gaven getuigenis aen de voorzeggingen, die hun betroffen, door eene naeuwkeurige overéénkomst van gebeurtenisfen en neigingen. Geen volk is op het aerdryk zoo zeer vermeenigvuldigd. Geen eenig toonde meer onafhangelykheid, noch meer verachting van hetnatuuriyk regt, dat ydcr in bezitting van zyne goederen en vryheid laet. Deze Ismaëllers oeffenden in de woestyn ten allen tyde geweldenaryen, op de zeekusten zeeroof, en overal elders eene hatelyke' dwingelandy: alles komt hun toe; en zy zyn niets aen anderen verfchuldii;d. Ten allen tyde en onder onze oogen is de hand van Ismaël tegens allen, en de hand van allen tegens hem.

De