is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XXVIII. Onderh. 437

zyn dan voor de verwoesting van Jeruzalem geweest: zy zyn van de Schryveren, wier naem zy dragen, en hebben geene gunst oader de Christenen kunnen krygen, dan om dat deze eene volmaekte kennis bezaten van de Bedienaren des woords, die hun dezelven overgeleverd hadden, en van de gebeurtenisfen, die 'er gelegenheid toegaven, wanneer zy hun bezonderlyk aengingen.

Deze waerheid, reeds befefbaer, wordt volkomen klaerblyklyk, wanneer men het oog wil ilaen op de middelen, door de Voorzienigheid voorbereid, om het onderzoek der Euangelifche gevallen tevens gemakkelyk en zeker vooi ons te maken.

Dewyl de zaken, in Judéa, Syrië, Griekenland en elders, volmaekt overéénftemden met de woordlyke en fchriftelyke predikingen, is het zichtbaerlyk dat deze historie, niettegenftaende de tegenkanting van driftige verftanden, met verrukkinge werd ontvangen door lieden,' die een bedaerd onderzoek deden.

De bewyzen boden zich van alle kanEe 4 ten

EUANGILI-

sche Bexooging.

Middelen van ophelderingen , door de Voorzienigheid be. reid, om de Euangelifche gevallen te verzekeren.