Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 ) '

• Het verlaten'van Posten of Wachten , zonder perhlisfie.

Het weigeren van behoorlyke aandacht en ftilte onder de Wapenen.

Het afleggen van Zabel of Patroontas geduurende den tyd dat men in dienst is.

Het dronken zyn op Parades, Wachten of Exercitiën.

Het Vloeken , Zweren of het maken van disputen met zyne Mede-Burgeren, wanneer men tot ftilzwygen yermaahd is.

Alle deze onbehoorlykheden zullen overeenkomöig het Reglement hier vorengemeldt en naar gelang van zaken door den Raad van adminiftratie en discipline worden gecorrigeerd.

I V.

■ Indien eenig Gewapend Burger vermeent door zyne Superieuren in den dienst beledigd te zyn, zal hy denzelven deswege voor den Raad van adminiftratie kunnen beklagen; doch niet te min zal hy verplicht zyn de aan hem gegevene ordres zonder vertraging uittevoeren.

V.

§ 1. Eene Compagnie of Detachement by Oproer-^ ? Brandt,

Sluiten