is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428 HOE DE C3R0OTE VERBLINDING'

der Anti-Christelijke zamenzweerers zal aangemerkt worden als die der rede, zal 'er altoos eene menigte onzinnigen zijn die zich verftandig zullen waanen, door omtrent den Christelijken Godsdienst even zoo te denken als Voltaire, Frederik, d'Alembert, Diderot en Condorcet, en die, even als dezen, omwentelingen tegen Chris< tus zullen bewerken. Deze omwentelingen zullen op nieuw rampen en gruwelen tegen de troonen en de zamenleving naar zich fleepen. Na dus de eeden, de oogmerken en konstgreepen der zamenzweerers Ontwikkeld te hebben, dat het ons dan geoorloofd zij nogmaals het masker hunner gewaande wijsheid aftefcheuren , om die menigte aanhangers, die nog heden waanen zich door hunne bewondering voor deze wijsgeerige fchool boven het gemeen te verheffen, te verlichten. Met al den haat en verachting van Voltaire voor den Godsdienst van Christus, hebben zij geloofd wijzen te zijn; het is tijd dat zij weeten dat zij niet dan fpeelballen geweest zijn. Het is tijd dat zij weeten, dat zij zien en dat zij bekennen in hoe verre deze woorden rede, philofophie en wijsheid hen misleid hebben. Dat zij flechts een oogenblik het oor leenen; onze vertoogen hebben ons niet dan te veel recht gegeven om gehoord te worden, wanneer wij tot hun zeggen : „ In de fchool dezer zamenzweerers „ tegen Christus hebt gij gemeend de godfpraa„ ken der rede te hooren, en gij hebt 'er niet

» ge-