is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*EN TROON EN HET ALTAAR. 16?

Haan dan in de gefchiedenis en op het tooneel; d3ar om het voorwerp te zijn van alle lasteringen en vervloekingen der fecte; en hier om tot dat der algemeene befpotting te (trekken.

Voor het overige is Condorcet op verre na niet de eenigfte der Sophisten, die, opgeblaazen door de gevolgen der dubbele zamenzweering, ons de bron daarvan aantoont in die eensgezindheid en verftandhouding der vloekverwanten , die, hunne middelen en hunnen arbeid verëenigende, dezelve nu tegen het Altaar en dan wederom tegen den Troon keerden, met het algemeen oogmerk om beiden te verdelgen. Met Condorcet waren nog een aantal andere aanhangers, welken het geheim ontfnapte, van het oogenblik af dat zij begrepen hetzelve te kunnen openbaaren, zonder de gevolgen der zamenzweering in gevaar te ftellen.

In dezen volzin alleen: Het is de arm des volks die de flaatkundige omwentelingen volvoert, maar het is het vernuft van den wijzen die dezelve voor* bereidt; in dezen volzin alleen hadden de aanhangers van den Mercurius, la Harpe, Marmontel en Champfort, bijna zoo veel gezegd als Condorcet. Vóór Condorcet zelfs en vóór de fchrijvers van den Mercurius, hadden een aantal andere aanhangers niet opgehouden het overëengeftemd werk en den roem hunner fchool aantetoonen, in die omwenteling zoo dreigend en zoo verfehriklijk voor de Troonen. Laat ons onder de XI s me-