Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3" )

VERKLARING

VAN DE TEKENING DER NIEUWE

WASCHPER.S.

a. Is eene plank van drie en een half voet lang', één voet breed , en twee en een balf duim dik , welke in het vertrek los op den vloer ligt, en in dewelke twee overeind {taande ribben of ftanaers b. en c. van 4 of 5 duim in bet vierkant , en 12 voet lang , ingekeept zyn. De flander b. ftaat onder op de voetplank, en boven aan den zolder vast; aocb ae ftander c. kan van onderen, door middel van eene Jleuf of fponning in de plank a. gemaklyk terug gefeboven worden , waartoe by van onderen van eene rol voorzien is; en van boven is dezelve beweeglyk tusjeben twee latten, die aan den zolder gej'pykerd zyn.

d. Is een blok , welk aan eene lat verzekerd is , era nauwkeurig past in de Jleuf agter den ftanaer c,, en door deze lat terug kan getrokken worden ; wanneer namelyk üe flander c., na dat een zak wajeb tusjeben de twee beetgemaakte yzere plaaten K K , aie op twee dikke ftukken planken opgehangen zyn , uitgeperst u , van onderen terug gezet , en van boven na bet loslaten van bet rad do,r bel gewtgt g, over eene febtf nu van zelve terug getrokken wordt Het blok d. valt dan van zelve weêr in de fponning, en geeft aan den fiander c. deszelfs vastigheid en tegenftand , wanneer weêr eene verfebe zak met wafcb tusjeben de yzere plaaten gehangen , en de ftander tot dat einde weêr bygezet is. Dit bl>k maakt ouk, dat de Pers, mettegenflauuae de groott •verivydering der kragt van den last , egter febielyker kan werken dan eenige anderen.

ffffff.

Sluiten