is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 GESCHIEDENIS van

daarvan was, gelyk u bekend is. De oom fchrèef aan Ferdiner, de trouwdag werd uitgelidJ; -Ferdi. ner reisde te rug; de Heer Wolmer gong daags na zyne aankomst ichielyk naar den Predikant, entoen was de man genoodzaakt bet geheim te vernaaien, indien men Louife's moeder in ftilte wilde te vrede ftellen. Dit was, de reden, waarom de Heer WoU mer my zoo fpoedig uit Gerhfen te rug riep, eer ik met Louife alleen gefproken had. De tyd liet my niet toe, om naar eene nieuwe gelegenheid te wachten; dus bleef my geen ander middel over, dan een brief te fchryven, dien ik achter liet, en op weliken ik haar antwoord wacht. Het zal nu blyken, of zy hare eerfte geheime verklaaring -bevestigt of wederroept ?

Gy weet nu de zaak wat omftandiger: Zie nu eeng of gy in uwe goede gedagten wegens Ferdiner verfterkt wordt. Ik wensch,dat het niet zoo zyn mag, als ik vrees. De Heer Wolmer is het met my eens, en kan 'er niet aan twyffelen; ook wordt hy hierin te meer verfterkt, door de onverwachte fpoed van Ferdiner,ten aanzien van den trouwdag.,, Hoe kan ik dit fpoedig aandringen anders verklaaren,"zeide hy, „ daar ik niet lang geleden (*) zelf getuigen geweest ben, hoe weinig genegenheid hy toonde te hebben tot de verbindtenis met Julie? Mogelyk begryp ik nu eerst zyn eerfte talmen, 't Was waarfchynlyk uitvreeze voor dit gevolg, en geenszins, zoo als hy voorgaf, uit eene vroegere liefde en verbindtenis met Juffrouw Lewald. Naderhand zal hy een

kort

(*) IV Deel CXX Brief.