is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL FERDINER.' loj>

kander -wederzien, dan volgt het ééne woord uit het ander, en dan komt al het oude weder zoo Jeeyendig voor den geest, als of het tegenwoordig gebeurde! Ik wensch van gantfcher harte, dat

het deezen heer (*) wel gaat! Hy heeft zich ecnigen tyd geleeden, verloofd. God zegene hem

en zyne Beminde |" en hierop keerde zy zich

om, terwyl zy haar breiwerk uit haar naaidoos haalde, — waarfchynlyk om voor my de traanen tö verbergen, die haar op nieuws in de oogen kwamen.

• En naderhand nog," ging de Juffrouw voort',

3, toen zy het kleed uitzogt, met welk eene zorgvuldigheid verrigtte zy zulks, terwyl haar de traanea fteeds over de wangen rolden ! Gy hebt het zoo drok, zeïik, en zoekt zo zorgvuldig als gy zekerlyk niet voor u zelve zoudt doen. — „ Ik doe het gaarne," antwoordde zy, „ want het is eene zeer waardige Bruid, voor welke ik het beste wensch te

kiezen. ■ - Het is zonderling, dat ik het niet

doen kan zonder te weenen. Ik heb te vooren eene hartsvriendin gehad, die ook de Bruid was, en haaren Bruidegom, ja ik mag zeggen, meer beminde , dan men een' man behoort te beminnen. Misfchien bezondigde zy zich daaraan, en God nam hem mogelyk daarom van haar weg, ongetwyffeld tot haar best; intusfchen leed het arme meisje onbe-

fchryf-

(») Ferdiner had zich onder den naam van Eduards aan Juffrouw Sobers bekend gemaakt, dus wilde Elize, om verfcheide redenen, hem geen Ferdiner noemen; maar zy wilde ook niet liegen; da,rom zefit zy; deezen lieer. Deeze kleinigheid, dunkt my, » zeeï karaktermatig.