is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<ï GESCHIEDENIS vAH verdere! worden. Het portrait van myn Broeder moet daar zyn, waar zyn hart is. Ik weet niet nryne waardfte, of gy net ai weet,- ik zogt ^ eene Zuster, en vond in haare pJaats een Broeder; want de Zuster had ik reeds, eer ik het wist. Da waart gy die zyne Bruid waart, en nu nog tegen onzer aller vermoeden blyft, fchoon gy J^* -oed.ghe.d bezat om hem aan my te wflL ov° r 1O, myne waardfte, myne waardfte, ik weet deeze grootmoedigheid te fchatten; wan k Z zeer Wei nagaan welke onbefchryfiyke fmart gy d^ by hebt moeten lyden. - Hy was alleen de uwe, gy kondet hem als zoodanig aanzien, en gy het hem aan my over. Hy was alleen de myne,fn kon het naet zyn, — daar is hy weder/ En nu, — hier gat zy my het portrait over, — blyft de beeldtedis voor zyne Bruid, en myne Zuster."

ik was volftrekt raadeloos, of ik het al, dan niet zou aanneemen. Zy bemerkte myne besluiteloos-

tet\T f eeüisziDS onrustig> - gy ^ *>

toers nog dte zyne, myne waardfte, — gv zvt im

mers niet verloofd aan een ander? - Was dat

zoo! — Maar, hoe zou het mogelyk weezen2" _ l barlam gaf my teeken op teeken, dat ik het maar aan zou neemen; terwyl ik my echter uit myne verwarring niet kon herftellen, nam zy het Julie mtde hand, en gaf het my, terwyl zy aan Julie zeide; „ onze Vriendin is al te ontroerd van 't geen zy vernomen heeft. Daardoor vergeet zy 't geen haar anders zoo dierbaar is. Laat het overige, Ln ftod,. maar voor my over. Ik weet reeds alles wat

gy