Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2 )

derhalven dezelve voor U ver* ftaanbaar te maken, vind ik my verpligt te melden, dat ik daar doel op eene godvruchtige zamenkomft die ik met eenigen myner geëerde Amptgenoten en andere waardige Vrienden, 's vrydags avonds, alle veertien dagen, op Haar Hoog Eed: gebo: Landgoed Wel - te- Vreede hield , en in welke wy, na verfcheidene andere gcwigtige bybelftukken behandelt te hebben , tot een onderwerp onzer gelprekken de Pfalmen van David gekozen had den, om t'elken reize eenen derzeiven tot bevordering van Bybeikenniffe te verklaren, en tot aanwas van godvrugt op de Gemoederen toe te paffen; Eene on^. <lerneemingdie, hoe zeer ze ook in de beginzelen door den genaderyken Heemelzeegen aangejuichd fcheen te worden, nochtans door de vrymachtige hand, van Hem die met de bewoners der

aar-*

Sluiten