Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

donnantiën doen depécheercn , onder verzekering «Ier quote van dit vooruiaalig Gewest, wegens de by hetzelve ontfangene rekeningen van diverfe Municipaliteiten over gepresteerde Kar- en VVagenvragtcn , ten dienft'e van marcheerende Nationale Tronpes.

Op de communicatie van het Departement Militair, da! hetzelve was geïnformeert, dat het Franfche Gyarriiben, teMuyden, de gaten en cachotten van het Kafteel aldaar emploijecrde tot het plaatfen van hunne gevangenen , waaruit zwaare ongelukken te duchten waren, heeft het Committé op denzelven 4. Decemher aan het Committé tot de algemeene Zaaken van het Bondgenootfchap teLrnd* deswegens afgezonden de navolgende Mislive:

Het Provinciaal Committé van Holland,

aan

Het Committé tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenoot' fchap te Lande.

Medeburgers!

„ Door de Mimicipaliteit der Stad Mnvden op heden „ geïnformeert wordende, dat op het Kafteel aldaar de „ Militaire Provoost was geëtablisfeert, en men de ga„ ten en cachotten gebruikt tot gevangenisfen voor het „ Fransch guarnifoen, zoo van Muyden, als der na„ buurige plaatfen , het geen de Burgers aldaar in een „ geftadige vreze doed leven, naardien onder het gem. „ Kafteel wel veertig duizend ponden Buskruit gebor„ gen waren, en zy derhalven ons verzogten, om daarj, inne ten fpoedigften te voorzien. — Wy haasten ons, „ Om zulks ter Uwlieder kennisfe te brengen, alzoo de „ minfte onvoorzigtigheid de Burgers van Muyden in .„ onherftelbare rampen kan brengen; met inftantelyk ,„ verzoek, om de verëischte ordres te geeven, dat de . a voorfz. Militaire Provoost oogenbliklyk van daar wor„ de verplaatst.

„ Heil en Broederfehap.."

Nog

Sluiten