Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een geweldig oogenblik Werdt al 't genoegen van uw Huwlijkslot verbroken: Wat felle florai kwam U belleken, En fiortte uw ganfche huis in angst, ontroering, fchrik 2 Jk was getuigen van die tochten, Toen traenen vruchtloos in uw oogen doorgang zochten;

En gij, bedeesd, beklemd, in dien geduebten ftond, Naest uw geliefde Spruit, met fpraekelooze zuchten ,

Die uit den bangen boezem vluchtten, - Verflaegen peinsde bij 't gevoel van uwe wond.

Geen wonder, zou de Rede niet, Bij zulk een feilen fthok, haer zachte kracht ontbeeren? Kan Godsdienst troosten, (lichten, leeren, Jn zulk een «ogenblik van-onverwacht verdriet? Neen, in die felle driftsvêrvoering Zwicht Rede en Godsdienst voor 't vermoagen der ontroering:

Dis beste Christen blijft eenmensch, gevoelig, zwak; Deflag, U toegebragt door de onvoorziene roede, Dccdt and'ren fchrikken voor zijn woede, Is 't wonder, dat hij 't hart eens Echtgcnoots verbrakV

Sluiten