Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over E F E Z E N I 7. &z§

- meefter de vryheid fchenkt aan zynen flaaf, door j eene loutere uitwerking van zyne genegenheid en 3 van zyne goedheid. Het geweldige middel is, j wanneer men door geweld eenen gevangenen van tusfchen de handen van zynen verdeediger rukt, r zoo als toen Abraham, alle zyne huisgenooten ge|. waapent hebbende, zynen neeve Loth verloftte, 1 welke de vier Canaanitifche Koningen in zegenI praal gevangen wegleidde; hen verllaande en ganj fchelyk ter neer maakende (a); ja ook hernam 1,. Damd op deeze wyze de inwoonders van Ziklag, I welke de Amalekiten gevangen genomen hadden, f- met eenen flag op deeze vyanden aanvallende, i en hen alle verdelgende (b). Het middel door ' uitvdsfeling is, wanneer men eenen gevangenen '1 tegen eenen anderen verruilt, gelyk Zulks dage• lyks in dén oorlog gefchied. Eindelyk, het middel ; I van losgeldt is, wanneer men den prys der vry■! heid betaalt. Van deeze vier middelen, Myne I Broeders, was 'er geene dan het laatfte, hetwelk !i deeze verlosfing volvoeren konde, die wy noodig hadden tot onze zaligheid. Want wy konij -den niet vryivillig verloft worden, nadien Gods lichtvaardigheid, die tot zyn Wezen behoort, en welkers rechten volftrekt niet kunnen ver1 vreemd worden, niet toeliet, dat de zondeonge'A ftraft bleef, en vergeeven wierd, zonder eene '•\ voorafgaande voldoening, welke haare rechten en •; haare belangens beveiligde. Zy konden niet door I kracht noch door geweld verloft worden ; want : wie zoude bekwaam geweeft zyn om aan den almagtigen God die geenen te ontrukken, welke

zyne

O) Gen. 14. \b) i Sam. 30.

Sluiten