is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over E FEZ EN II. 10. 445

voeren, doodelyk fteken. Houd u dan op den weg der goede werken. Daar is geenen anderen zekeren en onfeilbaaren weg tot het geluk, dan de goede werken gevoegt by het Geloove: nadien deezen ons, middendoor eenige doorenen, tot een eeuwig Koningryk heenen leid, dat overladen is met oneindige goederen en wellusten.

„ O God! trek ons op dien goeden weg: „ trek ons daar krachtiglyk op, 6 Heer! op „ dat wy u daar op naloopen. Wilt ons daar „ op geleiden, en daar op onze treeden zoo wel „ vaftmaaken, dat wy ons daar van nimmer „ door eenige verzoeking der weereld laaten af„ brengen, maar dat wy, geduurig voortgaan„ de, van Geloove tot Geloove, van deugd tot „ deugd, van heiligheid tot heiligheid; eindelyk „ eens geraaken tot dien zoo begeerlyken eind„ paal, daar wy niet meer door Geloove zullen „ wandelen: maar daar wy voor eeuwig, met „ u, in den fchoot van de eeuwige heerlykheid „ rullen zullen."

God fchenke ons deeze genade! en hem, den Vader, den Zoon, en den H. Geeft, zy eer en heerlykheid toegebragt, tot in de eeuwigheid !

AMEN.